Evenemang

Årsmöte

2023-03-30 19:00

Årsmöte

Du är välkommen på årsmöte den 30 mars kl 19:00 på Mastmagasinet.

Du behöver ha ett aktuellt medlemskap i föreningen för att närvara på årsmötet. Fixa medlemskap här.


Dagordning årsmöte 30 mars 2023

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föredragning av stytreslens verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkningarna.
 6. Föredragning av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning.
 7. Faställande av bokslut.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Valberedningens föredragning
 10. Val av revisorer.
 11. Val av valberedning.
 12. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
 13. Beslut om medlemsavgift och entrérabbatter.
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets avslutande

I samarbete med

ABF logo